Modem Standards

Version Beschreibung
V.21 Internationaler Standard 300 bps
V.22 Europäischer Standard 1200 bps
V.22bis Internationaler Standard 2400 bps
V.23 Europäischer Standard 1200 bps
V.32 Internationaler Standard 9600 bps
V.32bis Internationaler Standard 14400 bps
V.34 Europäischer Standard 28800 bps
V.34+ Erweiterung auf 33600 bps
K56 Flex Firma Hayes 56000 bps
X2 Firma US Robotics 56000 bps
V.90 Mix aus K56 Flex und X2 56000 bps
V.92 aktueller Standard